Etusivu / Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

SUOMEN ARVOASUNNOT OY:N ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERIN
TIETOSUOJASELOSTE

Pvm: 23.9.2018

1. REKISTERINPITÄJÄ
Suomen arvoasunnot Oy (Kasslin LKV)
Korkeavuorenkatu 2, 00140 Helsinki
Puh. 040 595 0090
Y–tunnus: 2929998-2

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Mira Kasslin
mira@kasslin.com, puh. 040 595 0090

3. REKISTERIN NIMI
Suomen arvoasunnot Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Suomen arvoasunnot Oy:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.
Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut Suomen arvoasunnot Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.
Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.
Kasslin.com-verkkopalvelun käyttökokemuksen parantamiseen, tavoitteena kohdentaa viestimme niin, että asiakas tai potentiaalinen asiakas saa juuri itselleen sopivaa viestintää

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja:
perustiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite
lähetetty kysymys tai muu yhteydenotto
asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
yhteydenoton päivämäärä ja kellonaika
mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja
evästeiden ja muiden palvelun käyttöä kuvaavien tietojen avulla saatava informaatio verkkoselailusta voidaan tallentaa palvelun käytön seuranta- ja kehittämistarkoituksiin. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle
tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde

6. REKISTERIN TIETOLÄHTEET
Rekisteröityjen tiedot ja niiden muutokset saadaan kasslin.com -sivustolta,
yrityspäättäjärekistereistä, asiakassuhteen perusteella saaduista, sekä sähköpostitse, puhelimitse tai muulla tavalla saapuneilla rekisteröityjen ilmoituksilla.

Seuraamme myös evästeitä ja käyttäjän vierailu kasslin.com -sivuilla jättää jäljen, IP-osoitteen.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Rekisterinpitäjällä on oikeus palvelun toteuttamista varten siirtää henkilötietoja vapaasti Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen sisällä. Rekisterinpitäjällä on myös oikeus siirtää henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

8. REKISTERIEN SUOJAUS JA HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Kunnioitamme henkilötietojen luottamuksellisuutta. Rekisterit on talletettu palomuurein,
salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy Suomen arvoasunnot Oy:n valtuuttamilla henkilöillä.

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme
henkilötietoja vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä markkinointitarkoituksiin.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
• saada tieto henkilötietojen käsittelystä;
• saada pääsy omiin tietoihin ja tarkastaa itseään koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
• vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
• vaatia henkilötietojen poistamista;
• peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu annettuun suostumukseen;
• vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä
perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
• ja vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Voimme pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöä ja varmentamaan henkilöllisyys ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikka sijaitsee, mikäli katsoo, että emme ole käsitelleet henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

10. YHTEYDENOTOT
Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Suomen arvoasunnot Oy
Korkeavuorenkatu 2
00140 Helsinki
mira@kasslin.com

Suomen arvoasunnot Oy vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

11. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.